logo PQTrip
/

 Đối với khách ghép:

1. Thời gian báo hoãn, hủy chương trình và các chi phí phạt hủy

Sau khi đăng ký tour, mọi trường hợp khách báo hoãn hủy sẽ phải chịu chi phí phạt hủy.

 

Khách hàng báo hoãn hủy trước thời điểm khởi hành nhiều hơn 10 ngày làm việc sẽ chịu phạt 30% đơn giá nhân với số lượng người hủy.

 

Khách hàng báo hoãn hủy từ 5 đến 9 ngày làm việc trước ngày khởi hành sẽ chịu phạt 65% đơn giá nhân với số lượng người hủy.

 

Khách hàng báo hoãn hủy từ 2 đến 4 ngày làm việc trước ngày khởi hành sẽ chịu phạt 90% đơn giá nhân với số lượng người hủy.

 

Khách hàng báo hoãn hủy trong vòng 24 giờ bay sẽ chịu phạt 100% đơn giá nhân với số lượng người hủy.

 

Khách hàng tự bỏ chương trình không thông báo trước sẽ không được hoàn trả bất kỳ chi phí nào.

 

Nếu Công ty chúng tôi không tổ chức cho đoàn đi đúng thời gian dự kiến do các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, chiến tranh, hủy chuyến bay của hàng không. Chúng tôi sẽ thu xếp ngày khởi hành mới, mọi chi phí phát sinh do hai bên thỏa thuận.


Đối với khách đoàn:

Khách hàng hoãn lại hoặc huỷ bỏ chương trình đã đăng ký và thông báo cho Công ty trước 07 ngày so với ngày khởi hành thì Khách hàng phải bồi thường cho Công ty số tiền bằng 50% Tổng giá trị hợp đồng đã ký. Thông báo sau 07 ( Bảy) ngày so với ngày khởi hành thì Khách hàng phải bồi thường cho bên B 100% Tổng giá trị hợp đồng đã ký. Ngược lại Khách hàng đã giao đủ thủ tục của đoàn khách đúng thời gian quy định và hướng dẫn của Công ty, mà Công ty không tổ chức được chương trình hoặc phải lùi lại ngày đi so với ngày đã thống nhất thì phải bồi thường cho Khách hàng số tiền 100% giá trị hợp đồng.

 

Tăng hoặc giảm khách đoàn đã đăng ký: Nếu Khách hàng báo cho Công ty trước 02 ngày so với ngày khởi hành, giá Tour sẽ áp dụng theo mức giá đã báo cho từng nhóm khách; Nếu Khách hàng báo cho Công ty sau 02 ngày so với ngày khởi hành, tổng giá trị hợp đồng giữ nguyên, Công ty giảm trừ cho Khách hàng các chi phí của những khách không đi và chưa sử dụng dịch vụ được giảm trừ.

 

Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, chiến tranh hoặc sự thay đổi chính sách của Nhà nước và nước ngoài, của khu du lịch làm chương trình bị hoãn hoặc huỷ bỏ thì hai bên không phải chịu trách nhiệm.